Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

 
Od září 2019 probíhá ve školní družině v rámci Šablon2 kroužek Počítače, jehož cílem je rozvoj digitálních kompetencí a kreativity účastníků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Do kroužku pravidelně dochází žáci druhých tříd naší školy. Již stačili nahlédnout do mnoha tajů informačních technologií. K tomu účelu nám škola zakoupila nové notebooky a nově vybavila krásnou učebnu ICT. Děti umí notebooky používat jak na zábavu, tak i na opakování učiva, a  protože  už umí používat vyhledávače a pracovat s mapou, na příští lekci si zkusí  naplánovat zajímavé místo na školní výlet.  Učebna ICT je k dispozici všem oddělením školní družiny a její užívání rozšiřuje možnosti vyžití, které škola školní družině nabízí.
                                                                                   
                                                                                                                                 J. Mitísková
   

V rámci výzvy vyhlášené MŠMT - Šablony II se někteří žáci 2. B zapojili do projektu Čtenářský klub.

V Klubu budou číst pro radost a pro zábavu, budou si zdokonalovat své čtenářské dovednosti, obohacovat slovní zásobu, vyhledávat v textu informace, rozvíjet fantazii…

Ve dvou hodinách jsme se zaměřili na knihu Tatínku, ta se ti povedla a povídali jsme si o autorech a ilustrátorech dětských knih. Čtení doplnily i zábavné úkoly a hry s písmenky a se slovy.

                                                                                                                                                  Mgr. Radmila Dostálová

       

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Čtenářský klub ve 2.B

 

Školní klub Badatel, projekt, který probíhá v rámci výzvy vyhlášené MŠMT - Šablony II, pokračuje i ve 2. pololetí. Jelikož poslední dny jsou poměrně nepříznivé na procházky po lese, rozhodli jsme se pro aktuální téma a povídali jsme si o větru, o tom jak vzniká, co dokáže a jaké druhy větru můžeme rozlišit. Vyrobili jsme si papírový větrník, který jsme venku ihned vyzkoušeli. Žáci pozorovali určité znaky, které vypovídají o síle větru a zaznamenávali je do pracovního listu. Podle znaků, které pozorovali, odhadovali rychlost větru pomocí Beaufortovy stupnice. Všem se práce dařila.

                                                                                                                                                           Mgr. M. Kortanová

       

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Kroužek Badatel pokračuje i ve 2. pololetí

V rámci tzv. Šablon II (výzvy vyhlášené MŠMT) se žáci 2. A pí. učitelky Ilony Hronkové a 4. A pí. učitelky Marie Kortanové zapojili do projektu Tandemová výuka v ZŠ. 

O co jde? Jedná se vlastně o párové vyučování, kdy v jedné třídě během jedné vyučovací hodiny působí dva kantoři. Tato metoda umožňuje lepší spád hodiny, větší zpestření, individuální přístup i aktivnější zapojení žáků do jednotlivých činností. Hodiny českého jazyka i matematiky neprobíhaly pouze v kmenových třídách, ale i v multifunkční nebo ICT učebně. 

                                                                                                                                               I. Hronková, M. Kortanová

       

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Tandemová výuka

 

 
V rámci výzvy vyhlášené MŠMT - Šablony II se někteří  žáci 1.B zapojili do projektu Čtenářský klub. V Klubu se budou zdokonalovat ve čtení, zábavnou formou získávat informace o spisovatelích, ilustrátorech knih a prožijí spoustu dobrodružství s knihami.

První hodina se nesla v duchu vzpomínek na autorku mnoha pohádek Boženu Němcovou.

                                                                                                                                                       Mgr. Hana Prášková

       

Během další společné schůzky si žáci vyrobili šumivé bomby do koupele. Děti práce moc bavila a povedlo se jim vytvořit hezké dárečky pro své blízké.

                                                                                                                                                          Mgr. M. Kortanová

       

V rámci výzvy Šablony II na naší škole probíhá tandemová výuka, například v hodinách  německého jazyka. Vyučovací hodiny se účastní dva učitelé, kteří mají více času se žákům věnovat, pomáhat jim podle potřeby, učitelé se zároveň navzájem inspirují např. ohledně výukových metod.

                                                                                                                                         Ing. H. Pištěková, Mgr. H. Jeřábková

       

 

 

V rámci Šablon pro MŠ a ZŠ II si žáci při doučování upevňují znalosti z německého jazyka. Procvičují zde problematické části učiva aktivní formou: pomocí her nebo rozhovorů. Každý žák má možnost se projevit a tím odstraňuje obavy z komunikace v cizím jazyce.

                                                                                                     Ing. Helena Pištěková

       

Žáci 5.C využívají v hodinách českého jazyka notebooky, které byly pořízeny v rámci “ Šablon pro MŠ a ZŠ II ". Každý žák  pracuje na svém zařízení, na konkrétním úkolu, který mu pomáhá posilovat jeho slabé stránky, v jeho vlastním tempu.

                                                                                                                                                             D. Kotrbová

       

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Využití ICT ve vzdělání v ZŠ

V rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II, pracují žáci v Klubu zábavné logiky a deskových her, kde se snaží rozvíjet algoritmické myšlení (algorithmic thinking and programming skills). Pomocí základní sady LEGO WeDo 2.0  sestavovali různé druhy robotů, které se později budou snažit „oživit".

                                                                                                                                                                            Mgr. Jan Hrubec

       

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Klub zábavné logiky a deskových her

.V rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II, která je spolufinancována EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, začal ve škole probíhat nový školní klub Badatel. Činnost klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Cílem je rozvíjet u dětí jejich zájem o přírodní vědy. Při zkoumání, experimentování a objevování rozvíjejí děti schopnost práce s informacemi, kritického myšlení, formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem.

Mgr. Marie Kortanová

      

Šablony II, které vyhlásilo MŠMT, využila naplno i naše škola. Tento projekt umožnil učitelům realizovat spolupráci ve výuce. Tandemové vyučování je toho zářným příkladem.

        Co je tandemová výuka? Zjednodušeně řečeno, ve vyučovací hodině jsou dva učitelé. Přítomnost druhého pedagoga ve výuce výrazně zvyšuje možnosti individualizace výuky s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků.

       Tandem si užívají děti v 1.B. Paní učitelka H. Prášková a D. Kotrbová využívají této spolupráce v českém jazyce.

  

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - jedna třída, dva učitelé 

 

Copyright © 2024 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.