Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

  • základní umělecké školy (nově),
  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
  • jazykové školy (nově),
  • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
  • základní školy
  • střední školy a konzervatoře,
  • vyšší odborné školy,
  • vysoké školy

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí.

Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

 

Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv.

Školská účelová zařízení - činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, se zakazuje. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře.

Školská poradenská zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit situaci.

Školská výchovná a ubytovací zařízení - zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme činnost omezit v maximální možné míře.

 

Zaměstnanci školy:

Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností). Tuto práci mohou zaměstnanci na základě rozhodnutí ředitele vykonávat i z domova, tzv. home office.

Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia.

Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. 

Zaměstnanec - rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Usnesením vlády bylo rozhodnuto o dočasném zákazu vzdělávání na základních, středních i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká se všech žáků a studentů. Na základní škole se pak týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Opatření je platné do odvolání. Text opatření najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Opatření se týká základních škol, základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných i soukromých.

Přestože se opatření výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se opatření výslovně netýká, doporučujeme však jejich provoz přerušit nebo omezit v maximální možné míře, a to po dohodě se zřizovatelem.

Opatření se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování včetně odborného výcviku.

V případě již probíhajících akcí pořádaných školou (například lyžařský kurz) je možné tyto akce dokončit. U dalších takových naplánovaných akcí doporučujeme zvážit jejich uskutečnění. Pokud škola koná další akce, které však nesouvisí přímo se vzděláváním, doporučujeme i takovéto akce zrušit nebo omezit.

Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

 

Školní jídelny – poskytující stravování žákům a studentům ZŠ, ZŠS, SŠ, konzervatoře a VOŠ nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování těmto žákům a studentům. Na jiné činnosti nemá opatření přímý vliv.

Výchovná a ubytovací zařízení – přestože se jich opatření přímo nedotýká, doporučujeme provoz omezit v maximální možné míře.

Školní družina – nebudou po dobu platnosti opatření v provozu.

Školní klub a středisko volného času – přestože se jich opatření přímo nedotýká, doporučujeme provoz přerušit nebo omezit v maximální možné míře.

Školská účelová zařízení – jedná-li se o činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, tak se jich opatření týká. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře.

Školská poradenská zařízení – opatření se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit situaci.

Soutěže a přehlídky podle školských předpisů - přestože se jich opatření přímo nedotýká, doporučujeme tyto akce omezit nebo zrušit, případně je-li to možné odložit jejich konání.

 

Zaměstnanci školy:

I nadále platí, že podle § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogický pracovník povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.

Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností).

Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia.

Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

 

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

 

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici ZDE.

V nadcházejícím měsíci listopadu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva planetária, zajímavé přednášky a pořady, prezentace středních škol a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (listopad.pdf)Plán akcí na měsíc listopad[ ]120 kB

V nadcházejícím měsíci říjnu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva dopravního hřiště, Halloween, Zdravá pětka, turnaj v házené a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

             

Attachments:
Download this file (Plán akcí na měsíc říjen.pdf)Plán akcí na měsíc říjen[ ]554 kB

V nadcházejícím měsíci září máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva Přírodního parku Třeboňsko, fotografování prvňáčků, Evropský den jazyků a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (ZARI.pdf)Plán akcí na měsíc září[ ]108 kB

V nadcházejícím měsíci říjnu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva dopravního hřiště, turnaj v miniházené, exkurze na skládku v Černošíně a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (ŘÍJEN.pdf)Plán akcí na měsíc říjen[ ]433 kB

V nadcházejícím měsíci září máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva Přírodního parku Vyšebrodsko, exkurze na skládky, fotografování prvňáčků, Evropský den jazyků a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

 

Attachments:
Download this file (ZÁŘÍ.pdf)Plán akcí na měsíc září[ ]420 kB

V nadcházejícím měsíci červnu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například mnoho školních výletů, Pasování čtenářů, výstava Dobrodružství s technikou a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (ČERVEN.pdf)Plán akcí na měsíc červen[ ]429 kB

V nadcházejícím měsíci dubnu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například zápis do 1.tříd, divadelní představení našeho dramatického kroužku, Den Země a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (DUBEN.pdf)Plán akcí na měsíc duben[ ]357 kB

V nadcházejícím měsíci březnu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například program Veselé zoubky, exkurze na Letiště Praha, návštěva předškoláků a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

   

Attachments:
Download this file (BREZEN.pdf)Plán akcí na měsíc březen[ ]345 kB

V nadcházejícím měsíci únoru máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například plavecký výcvik, okresní kola různých olympiád, exkurze do Jaderné elektrárny Temelín a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

           

Attachments:
Download this file (UNOR.pdf)Plán akcí na měsíc únor[ ]337 kB

V nadcházejícím měsíci lednu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například lyžařský výcvik 7.ročníku, okresní kola různých olympiád, zimní pobyt v přírodě a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (LEDEN.pdf)Plán akcí na měsíc leden[ ]334 kB

V nadcházejícím měsíci listopadu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva planetária, soutěž Bobřík informatiky, prezentace středních škol a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (LISTOPAD.pdf)Plán akcí na měsíc listopad[ ]346 kB

V nadcházejícím měsíci říjnu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva dopravního hřiště, zahájení bruslení, exkurze na skládku v Jindřichově Hradci a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (ŘÍJENnew.pdf)Plán akcí na měsíc říjen[ ]355 kB

V nadcházejícím měsíci září máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva CHKO Třeboňsko, exkurze na skládky, fotografování prvňáčků, Evropský den jazyků a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (ZÁŘÍnew.pdf)Plán akcí na měsíc září[ ]344 kB

V nadcházejícím měsíci červnu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například mnoho školních výletů, Pasování čtenářů, výstava Dobrodružství s technikou a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (červen.pdf)Plán akcí na měsíc červen[ ]364 kB

V nadcházejícím měsíci dubnu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například zápis do 1.tříd, divadelní představení našeho dramatického kroužku, Den Země a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

     

 

Attachments:
Download this file (DUBEN.pdf)Plán akcí na měsíc duben[ ]368 kB

V nadcházejícím měsíci březnu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva Technického muzea v Praze, den otevřených dveří, zajímavé besedy na různá témata a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (BREZEN.pdf)Plán akcí na měsíc březen[ ]363 kB

V nadcházejícím měsíci únoru máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například sokolská akademie, okresní kola různých olympiád, naučný program o hudbě a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

                           

Attachments:
Download this file (unor.pdf)Plán akcí na měsíc únor[ ]344 kB

V nadcházejícím měsíci lednu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například lyžařský výcvik 7.ročníku, okresní kola různých olympiád a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

        

Attachments:
Download this file (LEDENnew.pdf)Plán akcí na měsíc leden[ ]333 kB

V nadcházejícím měsíci prosinci máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva Mikuláše, čerta a anděla, Vánoční dílny, vystoupení divadelního kroužku a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (PROSINEC16aaaa.pdf)Plán akcí na měsíc prosinec[ ]350 kB

V nadcházejícím měsíci říjnu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva dopravního hřiště, výkup kaštanů a žaludů, exkurze v rámci chemického semináře a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (rijen2016new.pdf)Plán akcí na měsíc říjen[ ]349 kB

V nadcházejícím měsíci září máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například Výstava k 700. výročí narození Karla IV., fotografování prvňáčků, Evropský den jazyků a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (záři+2016new.pdf)Plán akcí na měsíc září[ ]228 kB

V nadcházejícím měsíci březnu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Den naruby, zajímavé besedy na různá témata a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (březen.pdf)Plán akcí na měsíc březen[ ]198 kB

V nadcházejícím měsíci únoru máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například sokolská akademie, okresní kola různých olympiád, program DM drogerie a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Attachments:
Download this file (únor_new.pdf)Plán akcí na měsíc únor[ ]192 kB

V nadcházejícím měsíci lednu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například zápis do 1.tříd, okresní kola různých olympiád, program zdravá pětka a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

         

V nadcházejícím měsíci prosinci máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva Mikuláše, čerta a anděla, film Aldabra, Vánoční dílny a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

V nadcházejícím měsíci listopadu máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Čeká nás například návštěva Planetária v Českých Budějovicích, které nás seznámí s astronomií, žáci se vypraví do Madety a mnoho dalších zábavných i poučných programů. Podrobný rozpis naleznete níže.

      

Copyright © 2024 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.