Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Výchovný poradce pomáhá žákům s problémy při učení, ve třídě nebo mimo školu. Podává informace související s výběrem střední školy a budoucího povolání. Proto se na něj neváhejte obrátit, rád Vám poradí.

Mgr. Markéta Kotalíková

Kontakty

tel.: 737 583 274

Konzultace: po předchozí domluvě

Standardní činnosti výchovného poradce

I. Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

II. Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 


Informace pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče

Přijímací řízení 2022/2023 - informace

Důležité termíny přijímacího řízení 2023/2024

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku na střední školy - český jazyk

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku na střední školy - matematika

Po obdržení nových pokynů ohledně přijímacího řízení budeme informace ihned aktualizovat.

 

Testová zadání k procvičení

 

Kde získat další informace ?

 


 

 Naši žáci nejvíce odcházejí na tyto střední školy:

Milevsko

                                                                             

                                        Gymnázium Milevsko                                     SOŠ a SOU Milevsko 


Písek

                                                        

Střední zdravotnická škola Písek        Gymnázium Písek       SPŠ a VOŠ Písek         Střední zemědělská škola Písek

 

                                                          

                  VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek                    Obchodní akademie a jazyková škola Písek    


 Tábor

                                       

Gymnázium Pierra de Coubertina    SPŠ Tábor      Střední zdravotnická škola Tábor   Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

 

                                                                                              

    Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Tábor      VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor     SŠ spojů a informatiky Tábor 

       

                                 Střední škola obchodu služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Tábor


                                                                                  Sezimovo Ústí

         

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí 

Copyright © 2023 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.