Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Dne 1.11.2018 od 16.00 se ve školní jídelně koná schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče s prezentací středních škol. Připomínáme, že schůzka je určena nejen pro rodiče žáků 8. a 9. tříd, ale i pro žáky. Pozváni jsou představitelé středních škol píseckého a táborského regionu. V úvodu budou podány základní informace o přijímacím řízení a přijímacích zkouškách, následovat budou prezentace škol. Závěr je vyhrazen dotazům a individuálním konzultacím.

Žákům byly předány Atlasy škol, další informace a přehledy škol naleznete na http://www.atlasskolstvi.cz/

Dne 17. 10. 2018 se žáci 9. tříd zúčastnili Burzy škol v Táboře, burza škol v Písku se koná 12. 11. 2018 v kulturním domě

Na našem webu školy byly zveřejněny nové informace k přijímacímu řízení na SŠ. Další informace naleznete na www.cermat.cz

 

Mgr. Michal Divíšek

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny zde a dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

 

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019: 

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání – legislativa a další předpisy

Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2018/2019

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení)

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019:

Sdělení MŠMT, kterým se vyhlašují termíny jednotných přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019

Výchovný poradce pomáhá žákům s problémy při učení, ve třídě nebo mimo školu. Podává informace související s výběrem střední školy a budoucího povolání. Proto se na něj neváhejte obrátit, rád Vám poradí.

Mgr. Michal Divíšek

Kontakty

tel.: 702 133 129

Konzultace: po předchozí domluvě

Standardní činnosti výchovného poradce

I. Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

II. Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 


Informace pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče

Zpráva o výsledcích žáků základních škol

Průběh přijímacích řízení 2016/2017 - důležité informace

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2017/2018

Dny otevřených dveří 2017/2018 - přehled

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku na střední školy - český jazyk

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku na střední školy - matematika

Po obdržení nových pokynů ohledně přijímacího řízení budeme informace ihned aktualizovat.

 

Kde získat další informace ?

  • Od výchovného poradce
    • Atlas školství
    • přesná data odevzdání přihlášek a zápisových lístků, informace o přijímacích zkouškách atd.
  • Na internetu

 


 

 Naši žáci nejvíce odcházejí na tyto střední školy:

Milevsko

                                                                             

                                        Gymnázium Milevsko                                     SOŠ a SOU Milevsko 


Písek

                                                        

Střední zdravotnická škola Písek        Gymnázium Písek       SPŠ a VOŠ Písek         Střední zemědělská škola Písek

 

                                                          

                  VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek                    Obchodní akademie a jazyková škola Písek    


 Tábor

                                       

Gymnázium Pierra de Coubertina    SPŠ Tábor      Střední zdravotnická škola Tábor   Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

 

                                                                                              

    Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Tábor      VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor     SŠ spojů a informatiky Tábor 

       

                                 Střední škola obchodu služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Tábor


                                                                                  Sezimovo Ústí

         

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí 

Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je možné už nyní navštívit webové stránky Centra na adrese www.cermat.cz, kde jsou v záložce Jednotná přijímací zkouška – Testová zadání k procvičení k dispozici ilustrační testy i testy z řádných termínů pokusných ověřování organizace přijímacího řízení, společně se záznamovými archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro jednotlivé úlohy.

V následujících dnech vycházející žáci obdrží 2 kusy dokumentu - Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole.
Žáci obdrží přihlášky již s předvyplněnými osobními údaji a s klasifikací za poslední tři pololetí.

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí, případně dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo jeden obor vzdělání, ale dvě zaměření dle ŠVP. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněné přihlášky uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce. 

Pomůcku k dalšímu doplnění najdete zde

Podrobné vysvětlivky najdete zde: Poznámky k přihláškám

Žádáme rodiče, aby děti, které se hlásí na obory s požadovanou povinnou lékařskou prohlídkou, objednali u svého obvodního lékaře.
Upozorňujeme, že vyplněnou a potvrzenou přihlášku je nutné odevzdat, nebo odeslat na střední školu, učiliště nejpozději do 1.3.2017. 

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.