Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

 Vyučující

 

Mgr. Hana Volfová

382 521 375

Mgr. Radmila Dostálová

382 521 375

 

Termín

pátek 3. 4. 2020

14 - 17 hodin

sobota 4. 4. 2020

  9 - 11 hodin

  

Věk dítěte

 

6 let k 31. 8. 2020

 

děti narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

 

 

5 let k 31. 8. 2020

 

 

 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,

pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020 zákonný zástupce doloží

VYJÁDŘENÍ - Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 zákonný zástupce doloží

VYJÁDŘENÍ - Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

Organizace zápisu

a)

K zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou výše uvedených dnech a časech.

b)

Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (cizinci pas) a svůj občanský průkaz.

c)

Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně.

d)

Zápis je rozdělen na část formální a část motivační.

e)

Při formální části zápisu budou vyplněny potřebné tiskopisy.

f)

Motivační část zápisu vedou vyučující 1. stupně ZŠ.

 

Formální část zápisu

Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

a) 

Vyplní Zápisní list dítěte.

b)

Předloží svůj průkaz totožnosti.

c)

Předloží rodný list dítěte.

e)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

f)

Pokud je dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu.

g)

Všechny vyplněné dokumenty zákonný zástupce odevzdá v kanceláři školy, kde bude

vyhotoveno Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

 

Motivační část zápisu

Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu. Hravou formou jsou děti motivovány ke školní práci a je orientačně zjišťována školní zralost dítěte. Škola nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje dítěte.

 

Odklad povinné školní docházky

a)

Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

b)

Zákonný zástupce dítěte vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky.

c)

Zákonný zástupce doloží v den zápisu 2 doporučující posouzení:

-školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

-odborného lékaře nebo klinického psychologa

d)

Pokud zákonný zástupce doporučení nepředloží při zápisu dítěte, je povinen doklady dodat do 30. 4. 2020, respekt. 31. 5. 2020.

e)

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte.

 

Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?

Vážení rodiče, touto otázkou se vůbec netrapte! Vaše dítě je systematicky připravováno na vstup do školy ve Vaší mateřské škole. Pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak byste si přáli, mějte na paměti, že do 1. září je ještě spousta času.

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu!

 

A co Vašim dětem nabízíme?

 • kvalitní a pestrá výuka
 • skvělý kolektiv vyučujících, přátelská atmosféra
 • moderní vybavení učeben (interaktivní tabule, tablety)
 • specializované učebny pro výuku informatiky, chemie, fyziky, HV, VV, ČSP
 • nadstandardně vybavená čtenářská dílna a školní knihovna
 • speciální učebna pro zážitkové učení
 • vynikající zázemí pro TV - 2 velké, dobře vybavené tělocvičny, venkovní areál s tartanovou dráhou, hřiště; v blízkosti atletický a zimní stadion
 • plavání pro žáky 2. a 3. ročníků, lyžařský kurz, výuka bruslení
 • řada školních kroužků (sportovní, angličtina, vaření, divadelní atd.)
 • zapojování do dotačních programů vypisovaných MŠMT, např. vícedenní pobyty v ČR v rámci EVVO, Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravá pětka
 • projekty, akce, koncerty, vědomostní a sportovní soutěže
 • prevence sociálně-patologických jevů
 • možnost zapojení rodičů do školního života
 • pro veřejnost Dny otevřených dveří
 • výborná školní kuchyně - umožňuje také dietní stravování
 • v areálu školy je i ZUŠ - děti mohou docházet bez rizika pohybu po městě
 • zábavná školní družina pro žáky 1. - 4. ročníku - přijímá žáky bez omezení, má dlouhou provozní dobu, otevírá zájmové kroužky podle zájmu rodičů např. jóga, čtenářský, míčové hry, Praktická dívka, Malý přírodovědec atd.
 • Moje první školička pro předškoláky

a mnoho dalších aktivit

 

Moje první školička

Co je Moje první školička? Především moře zábavy!!!

Prohlédneme si celou školu, proběhneme se po tělocvičně a po hřišti. Zkusíme si sedět ve školních lavicích. Poslechneme si krátkou pohádku, několik básniček a zazpíváme si písničky. Budeme kreslit na interaktivní tabuli a zahrajeme si např. pexeso. Budeme si hrát a vyrábět.

Už se k nám těšíte? My na vás opravdu hodně. Tak v květnu přijďte. Přesné termíny budou včas vyvěšeny na našem webu a také na plakátcích ve škole a ve školkách.

  

Desatero budoucího školáka

1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi roků a jak se jmenují rodiče.

2. Umím pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc, vyjádřit přání, případně své přání odložit.

3. Orientuji se v prostoru. Rozeznávám směr nahoru, dolů, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu. Na stolku si porovnám věci, správně je uložím na původní místo. Udržuji okolo sebe pořádek.

4. Umím správně držet tužku i pastelky při kreslení, umím malovat barvami. Barvy umím správně pojmenovat. Dobře stříhám nůžkami a vystřihuji drobné tvary.

5. Umím si samostatně hrát a pracovat alespoň 10 minut. Umím si hrát i s ostatními dětmi, při hře a práci dodržuji daná pravidla.

6. Rozlišuji rozdíly zrakem (co se změnilo, rozdíly v obrázcích) i sluchem (dlouhý a krátký zvuk). Umím třídit, seskupovat a rozdělovat drobné předměty.

7. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění v klidu a se zájmem. Pozorně sleduji pohádky a umím je vyprávět. Říkám básničky, zpívám písničky. Správně vyslovuji a skládám věty.

8. Umím si připravit ubrousek na svačinu. Dovedu jíst příborem. Vím, že si před jídlem i po jídle musím umýt ruce.

9. Ruce si umývám i po použití WC, umím používat toaletní papír a splachovat.

10. Umím se sám rychle obléci, obout si boty, uložit si oblečení a boty na správné místo.

 

Při rozdělování žáků do prvních tříd jsme stanovili kritéria. Důvodem je neúměrný tlak rodičů a zasahování do pravomoci školy.

Z důvodu vyrovnanosti tříd rozdělujeme žáky podle těchto kritérií:

· kritérium pohlaví – dívky, chlapci – rovnoměrné rozdělení do tříd

· kritérium odklady – rovnoměrné rozdělení žáků po odkladech

· kritérium bydliště – žáci dojíždějící. Snažíme se, aby žáci ze stejné obce byli spolu pro případ dojíždění

· informace z pedagogicko-psychologické poradny – z průběhu vyšetření školní zralosti – rovnoměrné rozdělení do tříd žáků s IVP, asistenty atd.

· přání rodičů – přijímáme přání rodičů, negarantujeme jim, že toto přání bude splněno vzhledem k předcházejícím kritériím a informacím

Copyright © 2020 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.