Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2021 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.  V ostatních případech se postupuje v souladu s § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2020), přihlásí zákonní zástupci dítě k zápisu znovu. Dítě mohou přihlásit i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

 

Zápis do 1. ročníku bude probíhat ve dnech

1. 4. 2021 – 16. 4. 2021

 

Vzhledem k nařízení MŠMT a momentálním mimořádným opatřením bude letošní zápis bez přítomnosti dítěte. Abychom vám zápis co nejvíce zjednodušili, připravili jsme pro vás online administrativní prostředí Zápisy Online, kam se dostanete prostřednictvím webových stránek naší základní školy.

Jak online zápis do základní školy probíhá

K zápisu do základní školy je třeba dítě zaregistrovat prostřednictvím odkazu na webové stránce školy (odkaz zde). Po registraci obdržíte email, jehož součástí je vygenerované registrační číslo a odkaz na Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, kterou si stáhnete a vyplníte. Podepsanou žádost o zápis společně s kopií rodného listu (popřípadě i žádost o odklad) doručte způsobem, který škola stanovila, a to nejpozději do 16. 4. 2021.

Žádost o zápis vyplní a odevzdají i ti rodiče, kteří budou požadovat odklad povinné školní docházky.

 

Kritéria přijetí

Dítě je způsobilé pro plnění povinné školní docházky.

Počet dětí, které je možno přijmout: 60

 

Možnosti doručení žádosti

 • datovou schránkou
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 • poštou na adresu školy
 • osobní podání - dokumenty vhodíte v zalepené obálce do uzamykatelné schránky u hlavního vchodu

Přijetí žádosti Vám potvrdíme formou SMS nebo e-mailem.

 

Dokumenty nutné k zápisu do 1. ročníku:

 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy
 • Kopie rodného listu dítěte

Potřebné žádosti jsou k dispozici na webových stránkách školy v sekci Zápis – informace k zápisu.

 

Dokumenty k zápisu musí být doručeny do školy ve dnech 1. 4. – 16. 4. 2021

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ U SVÝCH DĚTÍ ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Písemná žádost o odklad povinné školní docházky musí být doložena: 

 • doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského  zařízení (PPP)
 • vyjádřením odborného lékaře nebo klinického psychologa

1.  Zákonný zástupce již má doporučení od dětského lékaře a školského poradenského zařízení

 • provede registraci na stránkách školy – „Zápisy Online“
 • stáhne, vyplní a podepíše „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy“, odkaz je  součástí potvrzovacího emailu po registraci nebo ke stažení zde  
 • stáhne, vyplní a podepíše „Žádost o odklad povinné školní docházky“, odkaz zde
 • „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku”, kopii rodného listu „Žádost o odklad školní docházky “a povinné přílohy k žádosti o odklad (vyjádření lékaře a PPP) doručí škole výše uvedeným způsobem nejpozději do 16. 4. 2021

2.  Zákonný zástupce nemá doporučení od dětského lékaře a školského poradenského zařízení

 • provede registraci na stránkách školy – „Zápisy Online“
 • stáhne, vyplní a podepíše „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy“ odkaz je součástí potvrzovacího emailu po registraci nebo ke stažení zde  
 • stáhne, vyplní a podepíše „Žádost o odklad povinné školní docházky“ odkaz zde
 • „Přílohu k žádosti o odklad povinné školní docházky“ (odkaz zde) lze použít pro vyjádření dětského lékaře a školního poradenského zařízení (PPP)
 • doručí škole „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku”, kopii rodného listu a „Žádost o odklad školní docházky” výše uvedeným způsobem nejpozději do 16. 4. 2021

Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a lékaře. Nejdéle však do 31. 5. 2021. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Veškeré informace na dokumentech musí být vyplněny ČITELNĚ!

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na dveřích hlavního vchodu do školy v zákonné lhůtě.

 

DOKUMENTY K ZÁPISU

Přihláška k zápisu

Přílohy k žádosti o odklad školní docházky

Žádost o odklad školní docházky

 

 V případě dotazů kontaktujte kancelář školy na telefonu 382 521 375.

Při rozdělování žáků do prvních tříd jsme stanovili kritéria. Důvodem je neúměrný tlak rodičů a zasahování do pravomoci školy.

Z důvodu vyrovnanosti tříd rozdělujeme žáky podle těchto kritérií:

· kritérium pohlaví – dívky, chlapci – rovnoměrné rozdělení do tříd

· kritérium odklady – rovnoměrné rozdělení žáků po odkladech

· kritérium bydliště – žáci dojíždějící. Snažíme se, aby žáci ze stejné obce byli spolu pro případ dojíždění

· informace z pedagogicko-psychologické poradny – z průběhu vyšetření školní zralosti – rovnoměrné rozdělení do tříd žáků s IVP, asistenty atd.

· přání rodičů – přijímáme přání rodičů, negarantujeme jim, že toto přání bude splněno vzhledem k předcházejícím kritériím a informacím

Copyright © 2021 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.