Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Během další společné schůzky si žáci vyrobili šumivé bomby do koupele. Děti práce moc bavila a povedlo se jim vytvořit hezké dárečky pro své blízké.

                                                                                                                                                          Mgr. M. Kortanová

       

V rámci výzvy Šablony II na naší škole probíhá tandemová výuka, například v hodinách  německého jazyka. Vyučovací hodiny se účastní dva učitelé, kteří mají více času se žákům věnovat, pomáhat jim podle potřeby, učitelé se zároveň navzájem inspirují např. ohledně výukových metod.

                                                                                                                                         Ing. H. Pištěková, Mgr. H. Jeřábková

       

 

 

V rámci výzvy vyhlášené MŠMT - Šablony II se žáci různých tříd zapojují do projektu Doučování žáků ZŠ.

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Aktivita je též využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu.

Každému žákovi je dán časový prostor odpovídající jeho schopnostem.

Doučování probíhá ve třídě 2.B v předmětech český jazyk a matematika.

                                                                                                                                           Mgr. Radmila Dostálová

       

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

V rámci Šablon pro MŠ a ZŠ II si žáci při doučování upevňují znalosti z německého jazyka. Procvičují zde problematické části učiva aktivní formou: pomocí her nebo rozhovorů. Každý žák má možnost se projevit a tím odstraňuje obavy z komunikace v cizím jazyce.

                                                                                                     Ing. Helena Pištěková

       

Žáci 5.C využívají v hodinách českého jazyka notebooky, které byly pořízeny v rámci “ Šablon pro MŠ a ZŠ II ". Každý žák  pracuje na svém zařízení, na konkrétním úkolu, který mu pomáhá posilovat jeho slabé stránky, v jeho vlastním tempu.

                                                                                                                                                             D. Kotrbová

       

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Využití ICT ve vzdělání v ZŠ

V rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II, pracují žáci v Klubu zábavné logiky a deskových her, kde se snaží rozvíjet algoritmické myšlení (algorithmic thinking and programming skills). Pomocí základní sady LEGO WeDo 2.0  sestavovali různé druhy robotů, které se později budou snažit „oživit".

                                                                                                                                                                            Mgr. Jan Hrubec

       

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Klub zábavné logiky a deskových her

.V rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II, která je spolufinancována EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, začal ve škole probíhat nový školní klub Badatel. Činnost klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Cílem je rozvíjet u dětí jejich zájem o přírodní vědy. Při zkoumání, experimentování a objevování rozvíjejí děti schopnost práce s informacemi, kritického myšlení, formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem.

Mgr. Marie Kortanová

      

Šablony II, které vyhlásilo MŠMT, využila naplno i naše škola. Tento projekt umožnil učitelům realizovat spolupráci ve výuce. Tandemové vyučování je toho zářným příkladem.

        Co je tandemová výuka? Zjednodušeně řečeno, ve vyučovací hodině jsou dva učitelé. Přítomnost druhého pedagoga ve výuce výrazně zvyšuje možnosti individualizace výuky s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků.

       Tandem si užívají děti v 1.B. Paní učitelka H. Prášková a D. Kotrbová využívají této spolupráce v českém jazyce.

  

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - jedna třída, dva učitelé 

 

Copyright © 2020 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.